Meerwaarde SwitchZ .

Wat maakt SwitchZ zo aantrekkelijk?

Iedere SwitchZer volgt een eigen leerroute, maar wordt samen met de andere zij-instromers opgeleid.

Leertraject in ontwikkeling

Dit leertraject is de weg naar een afgeronde, erkende opleiding tot verzorgende 3 IG-MZ (zowel een diploma voor verzorgende Individuele Gezondheid als voor Maatschappelijke Zorg niveau 3) of verpleegkundige mbo. Afhankelijk van het gekozen traject is de verwachte duur van de opleiding 1,5 tot 3 jaar.

Zorgmanager Clasine: “We laten ons niet leiden door stroperigheid

Verkort leertraject

De mbo-opleidingen betreffen de derde leerweg. De derde leerweg betekent dat studenten via een individueel maatwerktraject een volwaardig mbo-diploma (niveau 3 en 4) behalen. Urennormen zijn in mindere mate van toepassing bij de derde leerweg, de beroepspraktijkvorming kan beperkt blijven, dus de opleidingsduur zal veelal korter zijn. Belangrijke kenmerken van dit traject zijn, dat het gaat om volwassenen onderwijs, leren in de praktijk, samenwerkend leren en individueel maatwerk.

SwitchZ-leerling verzorgende Marion: Carrièreswitch naar werk met zingeving

Leertraject op maat

De deelnemers volgen een eigen leertraject, afhankelijk van startniveau, werkervaring en eerder verworven competenties. Een groot deel van het leren vindt plaats in de praktijk, in de vorm van samenwerkend leren en zelfstudie. Dit in combinatie met themabijeenkomsten en webbased leren, onder meer door middel van e-books. De deelnemers zullen samen hun leerproces doorlopen via praktijkervaringen en met begeleiding van professionals in de leerwerkplaatsen binnen de vijf zorgorganisaties.

SwitchZ-leerling verzorgende 3IG Sylvia: “Als je eenmaal de beslissing hebt genomen om jezelf opnieuw te ontplooien wil je snel starten

De planning gaat niet uit van vaste schooljaren. Zoveel als mogelijk wordt gekozen voor een ’vrije‘instroom, waarbij zo snel mogelijk wordt gezorgd voor de juiste match tussen de kandidaat, zijn leerroute en leerwerkplaats. Het team waar de student zich ‘thuis‘moet voelen is in eerste instantie het team van de leerwerkplaats.

 

Blendedlearning

Een ander belangrijk kenmerk van het concept is het gebruik maken van moderne media. De leertrajecten zijn vormgegeven doorblendedlearning, waarbij leren in de praktijk, leren in de webomgeving en groepsgewijs contactleren zijn gecombineerd.

  • e-Books, online leeromgeving
  • Groepsopdrachten
  • Themabijeenkomsten
  • Leermeester (uitleg, rol duidelijk maken, toegevoegde waarde, ook bij andere punten)
  • Werkbegeleider
  • e-Coach
  • Leerwerkplaats, de leerwerkplaatsen vormen het hart van de opleiding. In plaats van het klaslokaal is het ‘leercafé’ de fysieke ontmoetingsplaats. Deze is zo ingericht dat ze uitnodigt tot samen leren, tot kennis delen, en tot creatief omgaan met het uitproberen van nieuwe kennis en vaardigheden.

 

Leren in de praktijk

Leren wordt de laatste jaren vooral gezien als een eigen activiteit van de student, vaak samen met anderen, die ertoe leidt dat je jezelf ontwikkelt. Met als perspectief jezelf te ontwikkelen tot een vakbekwaam beroepsbeoefenaar. Leren in en van de praktijk heeft, mits op een goede manier uitgevoerd en ondersteund, een grote impact op de ontwikkeling van (aankomende) medewerkers. Veel van het leren in de praktijk vindt vanzelfsprekend plaats, door meekijken, nadoen, gewoontes en houdingen overnemen. We hebben het dan over het informele leren. Een ander deel van het leren, het formele leren, is vooraf bedacht en doelbewust ingericht. In beide vormen speelt de ervaren beroepskracht (leermeester en werkbegeleider), die rolmodel is, een centrale rol.

SwitchZ-leerling verzorgende Sylvia: “Makkelijker leren in de praktijk

 

Leercultuur

Belangrijkste element in een activerende leercultuur binnen een organisatie is dat leren een vanzelfsprekend onderdeel is van groepsgedrag en werkwijzen in de organisatie, een organisch onderdeel van de collectieve manier van doen. Het beleid van de betreffende leerwerkplaats zal gericht moeten zijn op ruimte geven, stimuleren en benutten, om daar vervolgens verantwoording en rekenschap over te vragen.

SwitchZ-leerling verpleegkundige Maarten: Meedenken over je eigen leerproces”

Brede opzet

De deelnemers worden breed opgeleid, ze doorlopen gedurende de opleiding verschillende leerwerkplaatsen in verschillende organisaties. Studenten van alle opleidingsniveaus leren in de leerwerkplaats met elkaar en van elkaar wat een verbreding van de opleiding betekent. De deelnemer moet tijdens het leertraject een variatie aan zorgsettings ervaren hebben (verstandelijk gehandicaptenzorg, intramurale zorg psychogeriatrie, intramurale zorg somatiek of revalidatie, wijkverpleging). De variatie aan leerwerkervaringen moet leiden tot breed inzetbare professionals.

SwitchZ-leerling verzorgende Sven: Brede en gevarieerde ervaring opdoen in meerdere zorgorganisaties”

 

Meer lezen over SwitchZ.