Functies in de zorg .

Verzorgende IG (niveau 3)

Als verzorgende IG lever je verzorging en psychosociale begeleiding, vooral in zorgsituaties die niet zo ingewikkeld zijn. Meestal verleen je persoonlijke zorg en begeleiding in de leefsituatie van een zorgvrager. Daarmee kom je letterlijk en figuurlijk dicht bij de persoon en zijn of haar omgeving.

Je ondersteunt bij het uitvoeren van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Je uitgangspunt is altijd het ondersteunen en stimuleren van het zelfmanagement van de zorgvrager en zijn omgeving, met als doel het behouden of verbeteren van het functioneren in relatie tot kwaliteit van leven, gezondheid en ziekte. Je draagt bij aan preventie door voorlichting, instructie en uitleg.

Als verzorgende stel je zelfstandig of met anderen een zorg(leef-)plan op. Je voert dit plan uit, evalueert het en stelt bij wanneer nodig. Je werkt hierbij nauw samen met andere zorgverleners uit de eigen of andere disciplines (bijvoorbeeld welzijn). Je betrekt op een effectieve manier de zorgvrager, diens naasten en sociale netwerk bij de organisatie van het zorgproces.

Als verzorgende werk je volgens protocollen en richtlijnen, je kunt daar beargumenteerd van afwijken als de situatie daar om vraagt. In situaties waarbij sprake is van meer complexiteit (beperkt of hoog complex) zal afhankelijk van de context naast de verzorgende een andere zorgverlener (mede-)verantwoordelijkheid dragen, zoals een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde en/of een mbo- of hbo-verpleegkundige.

Als verzorgende mag je bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren, in opdracht van een daartoe bevoegde beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld een huisarts of specialist ouderengeneeskunde). Daarbij is het nodig dat het toezicht door die opdrachtgever goed geregeld is en uiteraard dat je als verzorgende bekwaam bent deze handelingen uit te voeren.

SwitchZ-traject verzorgende IG

Door de inrichting van de opleiding verwachten we een opleidingsduur van 1,5 tot 2 jaar tot verzorgende IG/MZ. In de opleiding is er zowel aandacht voor zorg als voor welzijn. Voor studenten met een verwante vooropleiding of voldoende competenties kan de opleidingsduur ongeveer 1,5 jaar zijn.

 

Mbo-verpleegkundige (niveau 4)

Artikel 34 Wet BIG, mbo-4

De mbo-verpleegkundige is een zorgprofessional met een specifieke bekwaamheid voor het werken met één of enkele omschreven groep(en) patiënten: chronisch zieken (multimorbiditeit), kwetsbare ouderen en geriatrische patiënten, patiënten die zijn opgenomen voor onder- zoek, behandeling of operatie (voorzorg, nazorg, revalidatie), psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking.

De mbo-verpleegkundige richt zich op het ondersteunen van het zelfmanagement van mensen, hun naasten en hun sociale netwerk, met als doel het behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren in relatie tot gezondheid en ziekte en kwaliteit van leven. Zij of hij treft problemen van patiënten aan op verschillende gebieden van het menselijk functioneren: het lichamelijke, het functionele, het sociale, het emotionele, het geestelijke en het spirituele. De mbo-verpleegkundige stelt de behoefte aan zorg vast en beschrijft die in een (leef)zorgplan; biedt de patiënt lichamelijke, emotionele en geestelijke zorg en ondersteuning; voert zorggerelateerde preventie uit; draagt zorg voor informatievoorziening, voorlichting en advies. Werkt samen met andere zorgverleners, patiënten en hun naasten, mantelzorgers, steunt hen en verwijst hen waar nodig. Signaleert veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt tijdig.

De mbo-verpleegkundige werkt in zorgsituaties die in het algemeen relatief stabiel zijn. Het handelen verloopt in die situaties grotendeels volgens (professionele) standaarden en richtlijnen. In instabiele, acute, complexe situaties werkt de verpleegkundige onder supervisie van een hbo-verpleegkundige, bij wie dan de eindverantwoordelijkheid berust.

SwitchZ-traject mbo-v

Door de inrichting van de opleiding verwachten we een opleidingsduur van 2 jaar en 9 maanden.

 

Gedetailleerde informatie over beroepsprofielen is te vinden bij de beroepsorganisatie V&VN www.venvn.nl.

Meer lezen over een zorgbaan met toekomst